Om siden

Terms and Conditions


1. Betaling

Betaling for deltakelse i spill på vgmanager.no kan ikke refunderes.

2. Nyhetsbrev

Vi sender deg mail når nye spill starter. Det finnes en link til avmelding i mailene du mottar, eller du kan melde deg av her.

3. Deltakergebyr

Deltakergebyret går til brukersupport, administrasjon og vedlikehold av spillet.

4. Profiler og lagnavn

Swush.com forbeholder seg retten til å endre eller avvise profiler og lagnavn som kan virke støtende eller krenkende. Dette inkluderer navn som er kommersielle eller som på annet vis forsøker å utnytte vgmanager.no som medium. Ikke i noen av overnevnte tilfeller vil deltakergebyret bli refundert.

5. Aktivering av lag

Lagets deltakelse i den aktuelle runde er betinget av at betalingen for laget er gjennomført innen kampstart/løpsstart. Hvis betalingen ikke er gjennomført innen tidspunktet for kampstart/løpsstart, blir laget først aktivert når den aktuelle runden er overstått, og det igjen åpnes for den etterfølgende runden.

6. Vinnere

Vinneren av vgmanager.no er det laget, som har opptjent størst vekst/flest poeng ved spillestopp. Dersom to eller flere lag skulle stå likt ved spillestopp, vil det laget som fikk størst vekst i den siste runden vinne. Skulle det fortsatt stå likt da, så vinner det laget som opprettet sitt lag først. Samme forhold er gjeldende for rundevinnere, hvor spillestopp bare er avslutningen av den aktuelle runden.

7. Premier

Premiene er personlige og kan ikke byttes til kontanter.

8. Tvil og uenighet

I tilfelle det skulle oppstå tvil eller uenighet om konkurransevilkårene vil det være Swush.com som fastsetter tolkningen og avgjør spørsmålet etter eget skjønn. Det kan ikke i den anledning eller for øvrig på grunnlag av konkurransens gjennomførelse, manglende utgivelse, endringer i kampprogram/rundeinndeling eller andre forhold, gjøres erstatningskrav gjeldende mot Swush.com ApS, som for øvrig forbeholder seg retten til uten forvarsel å foreta endringer i, eller tilføyelser til reglene.

9. Tilknyttede personer

Personer med tilknytning til Swush.com kan ikke delta i konkurransen om premiene på vgmanager.no. Det gjelder også medlemmer av styre og direksjon, fast ansatte, time- og honorarlønnede medarbeidere.

10. Brukerens ansvar

Brukeren av vgmanager.no er selv ansvarlig for å holde sin adgangskode hemmelig. Brukeren er forpliktet til øyeblikkelig å orientere administrator hvis brukeren oppdager uautorisert adgang til sin konto. Brukeren er også forpliktet til å logge ut fra vgmanager.no etter bruk av spillet, så andre ikke kan få uautorisert adgang til brukerens konto.

11. Ansvarsfraskrivelse

Swush.com fraskriver seg ethvert ansvar for tap av data og/eller endringer i brukerens plassering i spillet på grunn av tekniske feil i systemet.

Vilkår og rettigheter

Denne internettsiden er eiet, opprettet og/eller administrert av Swush.com ApS ('Swush.com'). Følgende vilkår og rettigheter er gjeldende i forbindelse med bruk av Swush.coms internettside. Ved å gå inn på denne internettsiden anerkjenner og tiltrer du følgende vilkår og rettigheter. Såfremt du ikke kan akseptere disse vilkår og rettigheter, skal du ikke benytte denne internettsiden

1. Ansvarsfraskrivelse
Bruk av internettsiden og dens fasiliteter, samt alt materiale og informasjon hentet fra denne internettsiden, skjer på egen risiko. Swush.com fraskriver seg herved uttrykkelig alt ansvar og alle garantier uttrykkelige eller stiltiende, av enhver art nedenfor, men ikke begrenset til stiltiende garantier for anvendelighet eller salgbarhet, tilpasning til et gitt formål eller eventuelle krenkelser av tredjemanns rett.

Swush.com er likeledes ikke ansvarlige for internettsidens og den anvendte eller derfra hentede softwares manglende funksjonsdyktighet, tap av data og serviceytelser på grunn av forsinkelser, manglende levering, feillevering eller service-avbrytelse, for nøyaktigheten, kvaliteten eller beskaffenheten av opplysningene hentet fra internettsiden og ei heller for konsekvensene av virus hentet fra Swush.coms servere, eller ethvert ansvar, omkostning, tap av overskudd eller andre tap som lides i forbindelse med bruk av, eller manglende mulighet for adgang til internettsiden.

Med hensyn til brukerinnholdet er Swush.com ikke ansvarlig for innhold offentliggjort i chat rooms og debattsider samt andre felles områder. Swush.com kan ikke gjøres ansvarlig såfremt offentliggjort brukerinnhold strider mot noen tredjeparts rettigheter. Alt slikt innhold uansett om det er ytret som meninger, erklæringer eller anbefalinger er brukernes ytrede synspunkter og ikke Swush.coms.

Denne internettsiden kan være forbundet med andre internettsider, som ikke vedlikeholdes av Swush.com. Swush.com råder på ingen måte over de opplysninger, produkter eller serviceytelser, som tilbys på andre forbundne internettsider og er IKKE ansvarlig for disses innhold. Det kan f.eks. være mulig for brukerne å kjøpe varer og andre serviceytelser via internettsiden. Noen av disse innkjøpsmuligheter kan være tilbudt av tredjeparts detaljhandlere, som er forbundet med internettsiden. De registrerte brukere kan også kommunisere med eller delta i firmaers salgsfremmende foranstaltninger på internettsiden. Swush.com har på ingen måte del i disse tredjeparter og sådanne transaksjoner, korrespondanse med eller deltakelse i salgsfremmende foranstaltninger, samt alle betingelser, vilkår, garantier eller tilkjennesigelser forbundet med sådanne forhold er utelukkende en sak mellom gjeldende bruker og tredjepart. Swush.com påtar seg ikke forpliktelser eller ansvar for noen del av sådanne transaksjoner, korrespondanse eller medvirkning.

Du aksepterer å holde Swush.com skadesløs for alle krav og omkostninger, tap av overskudd, tap av data, eller tap, som oppstår som en konsekvens av at disse vilkårne er misligholdt av deg.

2. Rettigheter til internettsidens innhold
Alt materiale på internettsiden eies enten av Swush.com eller av deres lisensgivere, og materialet er beskyttet av lover om opphavsrett og varemerke. Du må ikke på noen måte kopiere, endre, gjengi, videresende eller distribuere materiale fra denne internettside, innbefattet underliggende koder og software, medmindre tillatelse er gitt hertil.

Du har kun tillatelse til å benytte innholdet på denne internettsiden til privat og ikke-kommersielt bruk.

Det vil si lese og printe enkelte sider eller avsnitt til privat bruk. Enhver uautorisert anvendelse av ovennevnte, innbefattet Swush.coms navn, varemerke samt materiale, vil medføre erstatningskrav.

3. Personlige opplysninger
Swush.com samler, bruker og videresender kun personlige opplysninger om deg såfremt du har git ditt samtykke til en slik innsamling, anvendelse og videresendelse, med mindre det dreier seg om opplysninger, som er offentliggjort av deg, eller Swush.com finner en sådan handling nødvendig for

a) at den dataansvarlige eller den tredjepart til hvem opplysningene videregis kan forfølge en berttiget interesse, og hensynet til brukeren ikke overgår denne interessen, eller
b) å beskytte brukeren eller en annen persons vitale interesser i særlige tilfeller, eller
c) at rettskrav kan fastsettes, gjøres gjeldende eller forsvares.

Såfremt du melder deg på Swush.coms tjenester, gir du samtidig samtykke til at Swush.com samler inn de for spillet nødvendige opplysninger samt opplysninger om dine bevegelser på og bruk av denne internettside samt andre internettsider eid og administrert av Swush.com.

4. Opplysninger av ikke-personlig karakter
Andre, ikke-personlige opplysninger innsamles og anvendes av Swush.com, og kan videregis til en tredjepart. Alle sådanne statistiske og demografiske opplysninger omfatter ikke personlige detaljer ut fra hvilke du vil kunne bli identifisert. Foruten de ikke-personlige opplysningene nedfelt i den ovenfor omtalte registrering, vil din ferd rundt på internettsiden automatisk bli registrert. Disse opplysningene brukes også kun i samlet form og ingen brukere vil bli identifisert.

5. Cookies
Swush.com bruker cookies til å aksellerere adgangen til internettsiden (ved å lage snarveier utenom brukerregistrerings-databasen).

En cookie er en mindre samling data sendt fra Swush.com til din computer, som gjør det lettere å raskt finne frem til deg. Det er mulig for deg å gjøre disse cookies ikke-funksjonsdyktige ved å endre innstillingen på din browser, men du vil i så fall hindre adgang til deler av internettsiden.

6. Swush.coms rettigheter og forpligtelser
Swush.com vil forsøke å sikre at internettsiden og dens fasiliteter er tilgjengelige på alle tidspunkter, og at det av Swush.com leverte innhold på internettsiden er sant, presist og fritt for feil. Vi stiller dog ingen garantier for dette, medmindre disse er uttrykkelig angitt.

Swush.com har rett til, til enhver tid og uten varsel, å avbryte internettsidens serviceytelser eller enhver av de ekstra tilknyttede tjenester samt å sperre bestemte brukeres konti eller adgangsrettigheter.

Swush.com forbeholder seg retten til å endre disse betingelser uten forutgående varsel.

7. Verneting og lovvalg
Disse vilkår og rettigheter reguleres av norsk rett og skal fortolkes i forhold hertil. Du og Swush.com anerkjenner de norske domstoles enekompetanse vedrørende de av vilkårene omfattende spørsmål.

Hvis det av en domstol med den rette kompetanse statueres at en eller flere av vilkårenes bestemmelser er ugyldige eller uten rettskraft, skal den/de fortolkes så nære den opprinnelige ordlyd som mulig med den hensikt å avspeile Swush.coms intensjoner, samtidig med at de øvrige bestemmelser utover dette bevarer full og uendret gyldighet.

Hvis Swush.com unnlater å gjøre rettigheter eller bestemmelser i vilkårene gjeldende, medfører dette ikke et avkall på en slik rettighet eller bestemmelse, med mindre Swush.com har gitt skriftlig samtykke hertil.